Finlands Barnmorskeförbund

Barnmorskeförbundet nu och tidigare

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry:s centrala uppgift är att utveckla barnmorskeprofessionen, mödravården och gynekologin genom att öka barnmorskornas yrkesskicklighet och kunskaper, att stödja sammanhållningen i yrkeskåren och stärka barnmorskornas yrkesidentitet.

De väsentligaste uppgifterna är:

Barnmorskeförbundet bedriver i enlighet med sina stadgar publicerings- och informationsverksamhet, upprätthåller kontakter med inhemska och utländska organisationer, deltar i barnmorskors internationella verksamhet samt gör presentationer och synpunkter i aktuella frågor/problem som rör barnmorskan och dess område.

Förbundet upprätthåller kontakter med frivilligorganisationer med anknytning till kvinnor, familjer och mödravård samt med olika intresseföreningar. Förbundet har representanter i styrelserna för exempelvis Väestöliitto – Befolkningsförbundet, Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Hoitotieteen historian seura ry och Tunne Rintasi ry.

Förbundet kan genom bidrag och stipendier stödja utvecklingen av barnmorskearbete, forskning och utbildning för enskilda medlemmar. Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry är en professionell samarbetsmedlem i Tehy ry. Barnmorskors intressebevakning sköts av Tehy ry.