Barnmorskor i Finland

Barnmorskan gör ett krävande och ansvarsfullt arbete. Inom den primära vården arbetar barnmorskan med kvinnor och flickor i alla åldrar, med gravida och nyförlösta kvinnor, nyfödda barn och deras familjer. Arbetet är självständigt och vid behov hänvisar barnmorskan sin klient till en läkare.

Vid polikliniker arbetar barnmorskan som ett arbetspar tillsammans med läkaren. På mödrapolikliniken gör barnmorskan självständigt ultraljudsundersökningar under graviditeten. På gynekologiska polikliniker arbetar barnmorskan självständigt med t.ex. infertilitets-, inkontinens och cancervårdsmottagning. På gynekologiska avdelningar och polikliniker ger barnmorskor cytostatikabehandlingar. På polikliniker och dagkirurgiska enheter vårdar barnmorskor patienter som genomgått ingrepp samt assisterar vid ingrepp.

På förlossnings-, prenatala- och gynekologiska avdelningarna arbetar barnmorskan tillsammans med andra barnmorskor, sjuksköterskor, barnskötare, primärskötare och läkare. På avdelningarna vårdar barnmorskan kvinnor, men också hela familjen. Vägledning och rådgivning har en betydande roll i arbetet på avdelningarna.

På förlossningsavdelningen är barnmorskans arbete väldigt självständigt och innefattar hastigt föränderliga situationer som kräver snabbt agerande. På förlossningsavdelningen arbetar barnmorskan självständigt och konsulterar läkare vid behov. Särskilt inom förlossnings avdelningens arbete är det av stor vikt att man besitter den kunskap som krävs för att använda diverse teknisk apparatur.

Barnmorskan arbetar även som sakkunnig inom sexuell- och reproduktiv hälsa och sexualfostran inom hälsovårdens olika sektorer.

 

Definition av barnmorska

”En barnmorska är en person som framgångsrikt har genomgått en barnmorskeutbildning utifrån de kompetenser för teori och barnmorskepraktik som definieras av Internationella barnmorskeförbundet (ICM). En person som har genomgått barnmorskeutbildning måste erhålla en landsspecifik behörighet för att bli registrerad i listan över barnmorskor i landet i fråga och/eller för att få en laglig legitimation för att arbeta som barnmorska och använda titeln ”barnmorska”.

En barnmorska är förpliktigad och ansvarig professionell som arbetar tillsammans med kvinnor för att ge nödvändigt stöd, vård och vägledning/rådgivning under graviditet, förlossning och barnsängstid. Barnmorskan ska självständigt kunna bistå den födande och ta hand om den nyförlösta kvinnan och det lilla barnet. Vården som ges av en barnmorska omfattar förebyggande åtgärder, att bistå vid en normal förlossning och främjande av förlossningskulturen, upptäckt av onormala tillstånd hos både mor och barn, att se behov av medicinsk hjälp och behärska akuta åtgärder när läkare inte finns tillgänglig.

 

Barnmorskan har en viktig roll inom hälsorådgivning och -utbildning, inte bara för kvinnor utan även för deras familjer och för samhället som helhet. Barnmorskans arbete bör omfatta förlossningsförberedelse och föräldrautbildning. Barnmorskan är också en professionell som arbetar inom många andra områden av gynekologin, såsom kvinnohälsa, sexuell- och reproduktiv hälsa samt barnomsorg.
En barnmorska kan arbeta på sjukhus, rådgivningar och hälsovårdscentraler, i hemmiljöer eller inom andra hälsotjänster.
Definitionen har utarbetats av Internationella Barnmorskeförbundet och uppdaterats 2017. Svensk översättning: Svenskfinlands Barnmorskeförbund r.f.. Nästa uppdatering år 2023.
 

EU:s barnmorskedirektiv

Direktiv 2005/36/EG. Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Direktiv 2013/55/EU. Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen).
Pienimaa, A-K. Kätilön ammatillisen osaamisen kuvaus. 2014. Kätilökoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet ja keskeiset sisällöt. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
Mettälä M, Äimälä A-M, Kondelin H, Haapio S, Yli-Koivisto L. 2019. Kätilö AMK-tutkinto YAMK-tutkintona- selvitys