Suomen kätilöliitto logo
Suomen Kätilöliitto -
Finlands Barnmorskeförbund ry
The Federation of Finnish Midwives

Kätilöt Suomessa

Kätilö tekee vaativaa ja vastuullista työtä. Avosektorilla neuvoloissa kätilö työskentelee eri-ikäisten naisten ja tyttöjen, raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten, vastasyntyneiden ja heidän perheidensä parissa. Työ on itsenäistä ja tarvittaessa kätilö ohjaa asiakkaansa lääkärin hoitoon.

Poliklinikoilla kätilö työskentelee työparina yhdessä lääkärin kanssa. Äitiyspoliklinikoilla kätilöt tekevät raskaudenaikaisia ultraäänitutkimuksia itsenäisesti. Gynekologian poliklinikoilla kätilöt pitävät itsenäisesti esimerkiksi infertiliteetti-, inkontinenssi- ja syöpähoitajavastaanottoja. Gynekologisilla osastoilla ja poliklinikoilla kätilöt antavat sytostaattihoitoja. Poliklinikoilla ja päiväkirurgisissa yksiköissä kätilöt hoitavat toimenpiteissä olevia potilaita ja avustavat toimenpiteissä.

Synnytys-, prenataali- ja gynekologianvuodeosastoilla kätilö työskentelee yhdessä toisten kätilöiden, sairaanhoitajien, lastenhoitajien, perushoitajien ja lääkäreiden kanssa. Vuodeosastoilla kätilö hoitaa potilaana olevaa naista, mutta myös koko hänen perhettään. Vuodeosastojen työssä merkittävässä osassa on ohjaus ja neuvonta.

Synnytyssalissa kätilön työ on hyvin itsenäistä ja siihen kuuluvat nopeasti vaihtelevat tilanteet, joihin on reagoitava nopeasti. Synnytyssalissa kätilö työskentelee itsenäisesti konsultoiden lääkäriä tarvittaessa. Erityisesti synnytyssalityössä korostuu erilaisten teknisten laitteiden käytön hallinta.

Kätilöt tekevät työtä myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä seksuaalikasvatuksen asiantuntijoina terveydenhuollon eri sektoreilla.

 

Kätilön määritelmä

”Kätilö on henkilö, joka on suorittanut menestyksekkäästi kätilökoulutukseen, joka perustuu Kansainvälisen Kätilöliiton (International Confederation of Midwives) määrittelemiin kompetensseihin koulutuksen ja kätilötyön harjoittamisen osalta. Kätilökoulutuksen suorittaneen henkilön tulee hankkia maakohtaisesti pätevyys tullakseen rekisteröidyksi kätilöluetteloon kyseisessä maassa ja/tai saadakseen laillisen luvan harjoittaa kätilötyötä sekä käyttää ammatistaan nimitystä ”kätilö”.

Kätilö on velvollinen ja vastuullinen ammattilainen, joka työskentelee yhteistyössä naisten kanssa taatakseen tarvittavan tuen, hoidon ja ohjauksen/neuvonnan raskaus-, synnytys- ja lapsivuodeaikana. Kätilön on kyettävä hoitamaan synnytykset itsenäisesti sekä hoitamaan vastasyntynyttä ja pientä lasta. Kätilön tarjoama hoito käsittää ennaltaehkäisevät toimenpiteet, normaalin synnytyksen hoidon ja synnytyskulttuurin edistämisen, epänormaalin tilan selville saamisen sekä äidissä että lapsessa, lääkäri avun hankkimisen tarpeen vaatiessa ja hätätoimenpiteiden suorittamisen silloin, kun lääkärin apua ei ole saatavilla.

Kätilöllä on tärkeä tehtävä terveysneuvonnassa ja -kasvatuksessa, ei ainoastaan naisten, vaan myös heidän perheidensä ja koko yhteiskunnan piirissä. Kätilön työn tulisi käsittää synnytystä edeltävää kasvatusta ja vanhempainvalmennusta. Kätilö on ammattilainen työskentelemään myös laajasti naistentautien muilla osa-alueilla, kuten naisen terveys ja seksuaali- ja lisääntymisterveys, sekä lasten hoitotyössä.

Kätilö voi harjoittaa ammattiaan sairaaloissa, neuvoloissa, terveyskeskuksissa, kotiolosuhteissa tai muiden terveyspalveluiden piirissä.”

Määritelmän on laatinut Kansainvälinen Kätilöliitto ja se on päivitetty vuonna 2017, suomennos: Anna-Kaisa Kokkonen. Seuraava päivitys vuonna 2023.

 

Kätilön tehtävät (EU:n kätilödirektiivi)

EU:n Kätilödirektiivi 80/155/EEC Artikla 4

”Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kätilöt nimetään vastaamaan ja toteuttamaan ainakin seuraavia tehtäviä:

 1. Toteuttamaan perhesuunnitteluneuvontaa ja ohjausta.
 2. Toteamaan raskauksia ja tarkkailemaan normaalien raskauksien kulkua; suorittamaan tarpeellisia tutkimuksia normaalien raskauksien kehittymisestä.
 3. Määräämään tai ohjaamaan tarpeellisiin tutkimuksiin raskausriskien mahdollisimman varhaiseksi toteamiseksi.
 4. Toteuttamaan valmennusta vanhemmuuteen kasvamisessa sekä perusteellista synnytysvalmennusta, johon sisältyy myös hygienia- ja ravitsemusohjausta.
 5. Hoitamaan ja avustamaan äitiä synnytyksen aikana ja tarkkailemaan sikiön vointia käytettävissä olevin kliinisin ja teknisin menetelmin.
 6. Hoitamaan spontaanit synnytykset, myös ne, joissa on tehtävä episiotomia ja hätätilanteissa hoitamaan myös perätilasynnytykset.
 7. Tunnistamaan sellaiset epänormaaliudesta varoittavat merkit joko äidissä tai lapsessa, jotka edellyttävät siirtämistä lääkärin hoitoon ja avustamaan viime mainittua tarpeen tullen, toteuttamaan tarpeelliset hätätoimenpiteet, mikäli lääkäriä ei ole saatavilla, erityisesti istukan käsinirrotuksen sekä suorittamaan edellä mainitun toimenpiteen jälkeen kohdun tutkimisen käsin.
 8. Tutkimaan ja hoitamaan vastasyntynyttä lasta, toteuttamaan välittömän hoidon edellyttämät toimenpiteet ja vastasyntyneen elvytyksen.
 9. Hoitamaan ja tarkkailemaan äitiä lapsivuoteen aikana ja antamaan kaikkea tarvittavaa ohjausta äidille lapsen hoidosta varmistuakseen siitä, että äiti kykenee mahdollistamaan vastasyntyneen lapsen optimaalisen kehityksen.
 10. Toteuttamaan lääkärin määräämän hoidon.
 11. Kirjaamaan kaikki tarpeelliset tiedot.”

 

Käännös: Suomen Kätilöliiton laatutyöryhmä 
Maija Pajukangas, elokuu 1996

 

Tiedolla, taidolla ja tunteella – kätilötyön eettiset ohjeet

Tiedolla, taidolla  ja tunteella – kätilötyön eettiset ohjeet (PDF)