Kätilöt Suomessa

Kätilö tekee vaativaa ja vastuullista työtä. Avosektorilla neuvoloissa kätilö työskentelee eri-ikäisten naisten ja tyttöjen, raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten, vastasyntyneiden ja heidän perheidensä parissa. Työ on itsenäistä ja tarvittaessa kätilö ohjaa asiakkaansa lääkärin hoitoon.

Poliklinikoilla kätilö työskentelee työparina yhdessä lääkärin kanssa. Äitiyspoliklinikoilla kätilöt tekevät raskaudenaikaisia ultraäänitutkimuksia itsenäisesti. Gynekologian poliklinikoilla kätilöt pitävät itsenäisesti esimerkiksi infertiliteetti-, inkontinenssi- ja syöpähoitajavastaanottoja. Gynekologisilla osastoilla ja poliklinikoilla kätilöt antavat sytostaattihoitoja. Poliklinikoilla ja päiväkirurgisissa yksiköissä kätilöt hoitavat toimenpiteissä olevia potilaita ja avustavat toimenpiteissä.

Synnytys-, prenataali- ja gynekologianvuodeosastoilla kätilö työskentelee yhdessä toisten kätilöiden, sairaanhoitajien, lastenhoitajien, perushoitajien ja lääkäreiden kanssa. Vuodeosastoilla kätilö hoitaa potilaana olevaa naista, mutta myös koko hänen perhettään. Vuodeosastojen työssä merkittävässä osassa on ohjaus ja neuvonta.

Synnytyssalissa kätilön työ on hyvin itsenäistä ja siihen kuuluvat nopeasti vaihtelevat tilanteet, joihin on reagoitava nopeasti. Synnytyssalissa kätilö työskentelee itsenäisesti konsultoiden lääkäriä tarvittaessa. Erityisesti synnytyssalityössä korostuu erilaisten teknisten laitteiden käytön hallinta.

Kätilöt tekevät työtä myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä seksuaalikasvatuksen asiantuntijoina terveydenhuollon eri sektoreilla.

 

Kätilön määritelmä

”Kätilö on henkilö, joka on suorittanut menestyksekkäästi kätilökoulutukseen, joka perustuu Kansainvälisen Kätilöliiton (International Confederation of Midwives) määrittelemiin kompetensseihin koulutuksen ja kätilötyön harjoittamisen osalta. Kätilökoulutuksen suorittaneen henkilön tulee hankkia maakohtaisesti pätevyys tullakseen rekisteröidyksi kätilöluetteloon kyseisessä maassa ja/tai saadakseen laillisen luvan harjoittaa kätilötyötä sekä käyttää ammatistaan nimitystä ”kätilö”.

Kätilö on velvollinen ja vastuullinen ammattilainen, joka työskentelee yhteistyössä naisten kanssa taatakseen tarvittavan tuen, hoidon ja ohjauksen/neuvonnan raskaus-, synnytys- ja lapsivuodeaikana. Kätilön on kyettävä hoitamaan synnytykset itsenäisesti sekä hoitamaan vastasyntynyttä ja pientä lasta. Kätilön tarjoama hoito käsittää ennaltaehkäisevät toimenpiteet, normaalin synnytyksen hoidon ja synnytyskulttuurin edistämisen, epänormaalin tilan selville saamisen sekä äidissä että lapsessa, lääkäri avun hankkimisen tarpeen vaatiessa ja hätätoimenpiteiden suorittamisen silloin, kun lääkärin apua ei ole saatavilla.

Kätilöllä on tärkeä tehtävä terveysneuvonnassa ja -kasvatuksessa, ei ainoastaan naisten, vaan myös heidän perheidensä ja koko yhteiskunnan piirissä. Kätilön työn tulisi käsittää synnytystä edeltävää kasvatusta ja vanhempainvalmennusta. Kätilö on ammattilainen työskentelemään myös laajasti naistentautien muilla osa-alueilla, kuten naisen terveys ja seksuaali- ja lisääntymisterveys, sekä lasten hoitotyössä.

Kätilö voi harjoittaa ammattiaan sairaaloissa, neuvoloissa, terveyskeskuksissa, kotiolosuhteissa tai muiden terveyspalveluiden piirissä.”

Määritelmän on laatinut Kansainvälinen Kätilöliitto ja se on päivitetty vuonna 2017, suomennos: Anna-Kaisa Kokkonen. Seuraava päivitys vuonna 2023.

 

EU:n kätilödirektiivi

Direktiivi 2005/36/EY. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Direktiivi 2013/55/EU. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta.

Pienimaa, A-K. Kätilön ammatillisen osaamisen kuvaus. 2014. Kätilökoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet ja keskeiset sisällöt. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Mettälä M, Äimälä A-M, Kondelin H, Haapio S, Yli-Koivisto L. 2019. Kätilö AMK-tutkinto YAMK-tutkintona- selvitys

 

Tiedolla, taidolla ja tunteella – kätilötyön eettiset ohjeet

Tiedolla, taidolla  ja tunteella – kätilötyön eettiset ohjeet (PDF)