Apurahojen ja stipendien hakeminen

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry myöntää jäsenilleen apurahoja ja stipendejä.

Apurahaa/stipendiä haetaan määrämuotoisella sähköisellä Webropol-hakemuksella. Hakuajoista ilmoitetaan Kätilölehdessä ja Kätilöliiton internetsivuilla. Vuosittain jaettavat apurahat ja stipendit ovat ensimmäisen kerran haettavissa 31.1. mennessä ja toisen kerran 30.9. mennessä.

Myöhästyneitä tai epätäydellisiä hakemuksia ei huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille kirjallisesti.

Sekä apurahaa että stipendiä on pääsääntöisesti haettava etukäteen. Ainoastaan erittäin painavasta syystä, joka hakijan tulee esittää ja jonka Liiton hallitus harkitsee, voidaan apuraha tai stipendi myöntää jälkikäteen.

Apuraha- ja stipendisäännöt on uusitut ja hyväksytty Suomen Kätilöliiton vuosikokouksessa 13.11.2021.

Hakemus toimitetaan vain sähköisenä ohjeiden mukaisesti.

Ansökan om bidrag och stipendier

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry beviljar bidrag och stipendier till sina medlemmar.

Bidrag/stipendium ansöks med en särskild Webropol-ansökningsblankett. Ansökningstiderna meddelas i Tidskrift för Barnmorskor och på Barnmorskeförbundets hemsidor. Ansökningstiderna är årligen 31.1 och 30.9.

Försenade eller ofullständiga ansökningar beaktas inte. Beslutet meddelas skriftligt till samtliga sökande.

Både bidragen och stipendierna ansöks i huvudsak på förhand. Endast på grund av mycket vägande skäl, som den sökande tydligt bör framföra, kan Barnmorskeförbundets styrelse i efterhand överväga beviljande av bidrag eller stipendium.

Bidrags- och stipendiereglerna är förnyade och godkända på Finlands
Barnmorskeförbunds årsmöte 13.11.2021.

Ansökan inlämnas endast elektroniskt enligt instruktioner.