Lohjan sairaalan synnytystoimintaa ei tule lopettaa

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry:n kannanotto: Lohjan sairaalan synnytystoimintaa ei tule lopettaa

Julkisuudessa on tuotu esiin ajatus, että osana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 100 miljoonan säästötarvetta synnytykset lopetettaisiin Lohjan sairaalassa (HS 29.8.22).

Suomen Kätilöliitto pitää Lohjan sairaalan synnytystoiminnan lopettamista lyhytnäköisenä ja kestämättömänä ratkaisuna sekä synnyttäviä perheitä että heitä hoitavia kätilöitä ja lääkäreitä kohtaan. Se ei tuo merkittävää säästöä vaan on pikemminkin omiaan kasvattamaan terveydenhuollon kustannuksia tulevaisuudessa ja pahentamaan entuudestaan huonoa henkilöstötilannetta.

Synnytystoiminnan lopettaminen Lohjan sairaalassa tarkoittaisi synnyttäville perheille merkittävää heikennystä hoidon saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Se pidentäisi Länsi-Uusimaan läntisissä osissa asuvien synnytysmatkoja. Lisäksi se kaventaisi Hus-alueen synnyttävien perheiden valinnan mahdollisuuksia synnytyspaikan suhteen ja lisäisi entisestään synnyttäjien epätietoisuutta, huolta ja jännitystä synnytysyksikköön mahtumisesta. Synnytyspelosta johtuvien sektioiden määrä on jo lisääntynyt ja yksi pelon syistä on, että ei mahdu haluamaansa yksikköön synnyttämään. Huomioitava on myös, että monet ruotsinkieliset perheet koko HUS-alueelta, ei vain Länsi-Uudeltamaalta, mielellään hakeutuvat Lohjan sairaalan synnytysosastolle näkyvän kaksikielisyyden vuoksi.

Synnytyssairaaloiden väheneminen, synnytysmatkojen pidentyminen ja ruuhkaisista yksiköistä synnytyspaikan vapautumista odottaminen voivat kasvattaa jo entisestään sairaalaan ulkopuolella suunnittelemattomasti tapahtuvia synnytyksiä, jotka Hus-alueella ovat kasvaneet huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Tämä vaarantaa äitien ja lasten turvallisuuden sekä altistaa äidin traumaattiselle synnytyskokemukselle. Traumaattinen synnytyskokemus voi vaikuttaa negatiivisesti äiti–lapsi suhteeseen ja lapsilukuun, kuten myös isän/toisen vanhemman kokemukseen ja voi varjostaa varhaista vuorovaikututusta vauvaan kummankin vanhemman kohdalla.

Hus-alueen synnytysyksiköt toimivat jo nykyisellään äärirajoilla ja synnyttäjiä ohjataan aika ajoin muihin sairaanhoitopiireihin, kun kaikissa neljässä HUS-alueen synnytyssairaalassa on saman aikaisesti täyttä. Jo nyt Naistenklinikalla ja Espoon synnytysosastolla elektiivisiä sektioita joudutaan siirtämään päivystysajalle tai seuraaville päiville henkilöstöpulan vuoksi. Myös synnytyksen käynnistämisiä joudutaan siirtämään. Tälläkin hetkellä potilaspaikkoja on suljettuna ja kokonaisia osastoja on kiinni kätilöpulan vuoksi. Tämä kuormittaa muita osastoja, yksiköitä ja niiden henkilöstöä ja voi vaikuttaa synnyttämään hakeutuvien hoitoon pääsyyn, sen oikea-aikaisuuteen ja kustannuksiin. Lisäksi hoidon uudelleen järjestämisestä koituu synnyttäville perheille vaivaa, se voi lisätä huolta ja lisäkustannuksia. Hoidon uudelleen järjestelyt vievät myös henkilöstön aikaa.

Suomen Kätilöliitto huomauttaa, että synnytystoiminnan lopettaminen Lohjan sairaalassa ei paranna kätilöiden työssä pitovoimaa eikä työpaikan vetovoimaa. Kätilöt kokevat jo nykyisin yhä enenevissä määrin, että eivät pysty hoitamaan synnyttäjiä niin hyvin kuin heidän ammattitaidollaan se olisi mahdollista ja synnyttäjien ja perheiden tarpeet sekä laadukas hoito edellyttäisivät. Eettinen kuorma kasvaa, kätilöt uupuvat työmäärän alla ja poistuvat alalta. Lohjalla synnytysyksikössä työskentelevä henkilöstö ei riitä paikkaamaan jo ennestään vaikeaa henkilöstötilannetta muissa HUSalueen synnytysyksiköissä. Kaikki eivät myöskään halua siirtyä kotipaikkakunnaltaan pidemmän matkaan päähän töihin. Aiempien synnytysyksiköiden sulkemisten perusteella tiedetään, että suljetuista yksiköistä henkilökunta ei ole siirtynyt suurempiin yksiköihin. Nykyisin käytössä olevat tilat eivät myöskään ole riittävät ottamaan vastaan Lohjalta siirtyviä synnyttäjiä Espoon synnytysyksikön toimiessa tällä hetkellä väliaikaisissa tiloissa ja Naistenklinikan laajennusosan rakentamisen ollessa yhä kesken.

Suomen Kätilöliitto muistuttaa, että synnyttäjien hoidossa ja palveluissa säästäminen on naisten, lasten ja perheiden terveydestä säästämistä, jonka paikkaamisesta myöhemmin koituu väistämättä lisäkustannuksia. Synnyttämisestä uhkaa tulla synnytyssairaaloiden supistamisesta johtuen tulevaisuudessa vaarallisempaa. Suomen Kätilöliitto korostaa, että synnyttäjien pääsy kätilön ja muiden ammattilasten hoitoon tulee turvata. Se ei tapahdu synnytysyksiköitä lopettamalla.

 

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry hallitus

Lisätiedot:
Päivi Oinonen
puheenjohtaja
Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry
+358 45 664 0000
paivi.oinonen (at) suomenkatiloliitto.fi

Kannanotto PDF-muodossa