Ställningstagande på den internationella barnmorskedagen 2020 på den internationella barnmorskedagen 2020

STÄLLNINGSTAGANDE 5.5.2020 Får publiceras 5.5.2020

Finlands Barnmorskeförbunds ställningstagande på den internationella barnmorskedagen

Världshälsoorganisationen (WHO) utnämnde år 2020 som sjukskötarnas och barnmorskornas temaår. I början av januari kunde troligtvis ingen förutse, hurudant det här temaåret skulle bli. Världens sjukskötare och barnmorskor står inför det nya, hittills dåligt kända viruset, som innebär att alla bekanta vanor har fått omvärderas. Så här har det varit även hos oss i Finland – barnmorskorna har under undantagstillståndet deltagit i innovationen av nya tillvägagångssätt att handla enligt.

Barnmorskan behövs under livets alla vändpunkter, under kriser som orsakas av förändringar eller sjukdom. Barnmorskorna måste ha möjlighet och tid att stöda klienterna på gynekologiska- och canceravdelningar att anpassa sig till den nya livssituationen, till den nya självbilden som kvinna. De som planerar en graviditet, de gravida, de födande kvinnorna och de kvinnor som fött och deras familjer behöver också få tillräckligt mycket stöd och tid av barnmorskan.

I början av året fördes diskussioner i Finland om resursernas tillräcklighet på förlossningssjukhusen. Klienterna och familjerna skall kunna lita på att den vård som barnmorskorna ger är trygg och av god kvalitet. Barnmorskeförbundet förutsätter att lämpliga barnmorskeresurser kommer att garanteras trots undantagstillståndet.

Då vi diskuterar social- och hälsovårdsbranschens verksamhet och utveckling ligger fokus på att vårdpersonalen skall räcka till och ha bättre ork i arbetet. I Finland är barnmorskorna högt utbildade och de fungerar mycket självständigt i sitt arbete. Barnmorskornas arbete är nationalekonomiskt värdefullt då man beräknar hälsovårdens kostnader kommunalt och statligt.

I Finland är den offentliga hälsovården bäst i världen både när det gäller tillgänglighet och kvalitet. Mödra- och spädbarnsdödligheten är hos oss bland de lägsta i världen. Hälsovården är kostnadseffektiv. Finländska barnmorskor har ett klient- och familjecentrerat arbetssätt och ger alltid högklassig och trygg vård, som är evidensbaserad.

En tillräcklig ersättning för det gjorda arbetet är en uppmuntran till att bättre orka i arbetet. Arbetsförhållanden, ledarskap, ledningens stöd och uppskattning är viktiga faktorer som inverkar på trivseln på arbetsplatsen. I dessa tider är arbetshälsan viktigare än någonsin och det bör riktas särskild uppmärksamhet till arbetshälsan efter undantagstillståndet. De finländska barnmorskorna är av världsklass och även i fortsättningen vill vi göra vårt bästa för kvinnor och familjer samt ta väl hand om dem. Finlands Barnmorskeförbund påminner i sitt ställningstagande på internationella barnmorskedagen betydelsen av barnmorskornas arbetshälsa. Barnmorskorna vill göra sitt arbete bra, med tillräckliga resurser och med det stöd som krävs av arbetsgivaren.

 

Tilläggsuppgifter:

ordförande Katriina Bildjuschkin, Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry,
tel. 045 664 0000, [email protected]

För mer information på svenska: Anna Sundqvist, tel. 0504689669.

Den internationella barnmorskedagen har firats den 5 maj sedan år 1992.Varje år vill barnmorskor, Barnmorskeförbundet samt deras samarbetspartners över hela världen betona barnmorskearbetets betydelse för främjandet av den sexuella och reproduktiva hälsan såväl nationellt som internationellt. Årets internationella tema är “Midwives with women: celebrate, demonstrate, mobilise, unite – our time is NOW!”.

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry är en samorganisation för de som avlagt barnmorskeexamen och för barnmorskestuderande. Finlands Barnmorskeförbund främjar den sexuella- och reproduktiva hälsan, utvecklar barnmorskearbetet inom barnmorskans yrkesområde samt ökar barnmorskornas yrkesskicklighet och yrkeskunnande. Förbundet är grundat år 1919 och har 4300 medlemmar i 16 lokala barnmorskeföreningar. Barnmorskeförbundet är en yrkesideell förening; som barnmorskornas fackliga intresseorganisation fungerar Tehy ry