Tiedote: Kätilöliitolle uusi puheenjohtaja

”SUOMEN KÄTILÖLIITTO – FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY
Suomen Pj- Finlands Barnmorskeförbund ry:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vaihtuivat vuosikokouksessa 9.11.2019.

Uudet puheenjohtajat ovat Katriina Bildjuschkin ja Anna-Kaisa Kokkonen. Puheenjohtaja aloittaa työnsä heti, varapuheenjohtaja vaihtuu vuoden 2020 alusta.

Kätilöliiton ydintehtävänä on toimia kätilöiden ammatin, seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen, äi- tiyshuollon ja naistentautien hoitotyön kehittäjänä lisäämällä kätilöiden ammattitaitoa ja – tietoa ja tukemalla ammattikunnan yhteenkuuluvaisuutta sekä vahvistaa kätilön ammatti-identiteettiä.

Uudet puheenjohtajat, yhdessä hallituksen kanssa, sitoutuvat Kätilöliiton keskeisiin tavoitteisiin sekä halua- vat tuoda esille kätilöiden laajaa osaamista seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä. Seksuaalioi- keuksien toteutumisen herkeämätön seuraaminen ja puolustaminen on tässä ajassa entistä tärkeämpää sa- moin kuin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tuominen kaikkeen kätilöiden tekemään työhön. Hallitusjäsenet vuonna 2020 ovat Anitta Nykyri, Maarit Männistö, Päivi Oinonen, Mariette Pontán ja Liisa Järvinen, sekä henkilökohtaiset varajäsenet Hannamari Niemelä, Heli Mäki, Maarit Salminen ja Salla Asplund, sekä Järvi- nen jäi ilman varajäsentä vuodeksi.

Kätilöliiton toiminnan tärkeimmät painopistealueet ovat olleet
1. Kätilön profession vahvistaminen
2. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen
3. Imetys- ja synnytyskulttuurin vahvistaminen ja kehittäminen
4. Yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen

Nämä painopistealueet ovat Kätilöliiton keskiössä myös vuoden 2020 toiminnassa. Vuosi 2020 on WHO:n lanseeraama kätilöiden ja sairaanhoitajien vuosi. Myös Kätilöliitto haluaa vuoden aikana nostaa esille kätilöi- den osaamista naisten ja heidän kumppaneidensa sekä lasten ja nuorten seksuaaliterveyden ja seksuaalioikeuksien edistäjinä.”

”Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry bytte ordförande och viceordförande vid årsmötet 9.11.2019.
De nya ordföranden är Katriina Bildjuschkin och Anna-Kaisa Kokkonen. Ordförande påbörjar sitt arbete direkt, viceordföranden från början av år 2020.

Till Barnmorskeförbundets kärnuppgifter hör att främja barnmorskans yrke, sexuell- och reproduktiva häl- san, utveckla mördravården och den gynekologiska vården genom att öka barnmorskornas yrkesskicklighet och -kunskap genom att stöda yrkeskårens sammanhållning samt att stärka barnmorskans yrkesidentitet. De nya ordföranden, tillsammans med styrelsen, förbinder sig till Barnmorskeförbundets centrala mål och vill föra fram barnmorskornas breda kunnande i främjandet av sexuell- och reproduktiv hälsa. Att ständigt följa upp och försvara att de sexuella rättigheterna förverkligas är i dagens läge alltmer viktigt, på sammas sätt som jämställdheten och jämlikheten införlivas i allt arbete som barnmorskor gör. Styrelsemedlemmar år”
”Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
p. 040 701 8225
[email protected]

”2020 är Anitta Nykyri, Maarit Männistö, Päivi Oinonen, Mariette Pontán och Liisa Järvinen, samt deras per- sonliga suppleanter Hannamari Niemelä, Heli Mäki, Maarit Salminen och Salla Asplund, samt Järvinen blev utan suppleant för ett år.

De prioterade tyngdpunkterna för Barnmorskeförbundets verksamhet har varit att
1. stärka barnmorskans profession
2. främja sexuell- och reproduktivhälsan
3. amnings- och förlossningskulturen förstärks och utvecklas
4. stärka och utveckla samarbetet

Dessa tyngdpunkter är centrala även i Barnmorskeförbundets verksamhet under år 2020. WHO har lanserat år 2020 som barnmorskornas och sjukskötarnas år. Även Barnmorskeförbundet vill under året lyfta upp
barnmorskornas kunnande och vara en främjare för den sexuella hälsan och de sexuella rättigheterna för kvinnor och deras kumpaner samt för barn och unga.”

”Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki p. 040 701 8225 ”