Numero 6/2021

Teemana terveys ja hyvinvointi

Juttujen lähteet

Päivi Hoffrén, Merja Jokelainen, Anna-Kaisa Kokkonen ja Maija Suhonen: Opiskelijamoduulissa yhdessä oppien

Davis, E. & Richardson, S. 2017. How peer falilitation can help nursing students develop their skills. British Journal of Nursing, Vol 26, No 21.

Markowski, M., Bover, H., Essex, R. 2021. Peer learnig and collaborative models in health care: a systematic rewiev and qualitative synthesis of the literature. Journal of clinical Nursing.

Zwedberg, S., Alnervik, M. & Barimani, M. 2021. Student midwives´ perceptions of peer learnig during their clinical practice in a obstetric unit: A qualitative study. Nurse Education Today 99.   

Mariette Pontán: Vad kostar en förlossning? 

Hälso- och sjukvårds lag, 2011, Finlex. Tillgänglig: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326. Hämtad 07.11.2019. (Hälso- och sjukvårdslag 2011 §1, 3, 15, 70) 

Jääskeläinen, R. & Kaisa Vierimaa, K., 2017, Aktiivinen synnytys : Kotisynnytys Suomessa – opas perheille ja ammattilaisille, 2017, Aktiivinen synnytyts ry. Tillgänglig: http://aktiivinensynnytys.fi/wp-content/uploads/2017/03/aksy_kotisynnytys.pdf.  (Jääskeläinen & Vierimaa 2017 s. 5) 

Synnytys käypä hoito, 2021, https://www.kaypahoito.fi/?s=synnytys 

Saarikko, A. & Koskela, A., 2017. Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden, Finlex, 2017. Helsingfors. Tillgänglig: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170583   (Saarikko & Koskela 2016 §4, §18) 

Haatainen, T., Heikkinen, H., Alanko-Kahiluoto, O. & Henriksson, A-M., 2016, Valiokunnan mietintö StVM 7 2015 vp KAA 1/2015 vp : Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta, Sosiaali- ja terveysvaliokunta. Tillägänglig: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_7+2015.aspx Hämtad 14.11.2019.  (Haatainen & Heikkinen m.fl. 2016) 

Heino, A., Kiuru, och Gissler, M., 2021, Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2020. Tillgänglig: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet/perinataalitilasto-synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet 

Keistinen, T. & Kumpulainen, T, 2019, Synnytykset jatkuvat Mikkelissä, Kajaanissa ja Rovaniemellä poikkeusluvilla. Sosiaali ja terveysministeriö. Tillgänglig: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/synnytykset-jatkuvat-mikkelissa-kajaanissa-ja-rovaniemella-poikkeusluvilla 

Perinataalitilasto_2020_ennakko Tillgänglig: https://www.thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2021/Liitetaulukot/Perinataalitilasto_2020_ennakko.pdf 

HUS, 2021, Syntyvyyden nousu jatkuu – Uudellamaalla alkuvuodesta nousua 8,9 prosenttia Tillgänglig: https://www.hus.fi/ajankohtaista/syntyvyyden-nousu-jatkuu-uudellamaalla-alkuvuodesta-nousua-89-prosenttia  

Gissler, M., 2021, E-post korrespondens, oktober 2021.  

Ttts, 2019, Terveystaloustiede, Terveystaloustieteen seura. Tillgänglig: http://www.ttts.fi/terveystaloustiede

Henriksson, M., 2016, Hälsoekonomiska utvärderingar och belustsfattande. I: Perspektiv på utvärdering, prioritering, implementering och hälsoekonomi, En hyllningsskrift till Per Carlsson, Linköpings universitet. Tillgänglig: https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:940048/FULLTEXT01.pdf#page=49. Hämtad 11.11.2019.   

Klassificiering och koder, 2019, Socialstyrelsen. Tillgänglig: https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/

Punnonen, H., 2005, NordDRG etenee ja kehittyy, Lääkärilehti. Tillgänglig:  https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset/norddrg-etenee-ja-kehittyy/.    

Kapiainen, S., Peltola, M., Häkkinen, U., & Rättö, H., 2012, RAPORTTI 43/2012 : DRG:n käyttö ja toimivuus Euroopassa.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tillgänglig: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90827/URN_ISBN_978-952-245-672-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

NordDRG-frågor, 2019, Sekundär klassificering av diagnosrelaterade grupper (DRG), Socialstyrelsen. Tillgänglig: https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/drg/ och https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/drg/logiken-i-drg/.  

Palveluhinnasto 2021, osa 1, s 2, 9–10, 65-68. Tillgänglig: https://www.hus.fi/tietoa-meista/hallinto-ja-paatoksenteko/talous/hinnoittelu 

Paldanius, S., 2019. Synnytyksen kustannus, Vastaava suunnittelija, TtM, Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, [muntl.] E-post korrespondens.   

Palveluhinnasto 2021, osa 2, s. 407. Tillgänglig: https://www.hus.fi/tietoa-meista/hallinto-ja-paatoksenteko/talous/hinnoittelu 

Kotilolista, 2021, Aktiivinen synnytys kotilolista. Tillgänglig: https://aktiivinensynnytys.fi/tietoa/kotisynnytys/kotilolista/  

Rakkauden kohtu, 2021. Tillgänglig: https://www.rakkaudenkohtu.com/palvelut.html. Hämtad 22.10.2021 

Helle, 2021, Helle, K. 2021, Nuppunen, Hinnasto 2021. Tillgänglig: http://nuppunen.com/hinnasto/

Hjort, K, 2021, Kätilö ja doulaus palvelut. Tillgänglig: https://www.facebook.com/K%C3%A4til%C3%B6-ja-doula-Kirsi-Hjort-448295498544347/services/?ref=page_internal

Huisman, E., 2021, Doulakätilö Enni Huisman, palvelut. https://www.facebook.com/doulakatiloenni/services/?ref=page_internal.  

Honkanen, J, 2021, Versojajuuret Hinnasto. TIllgänglig: https://www.versojajuuret.fi/hinnasto/

Midwifejenna, 2021, Kotisynnytyspaketit. Tillgänglig: https://midwifejenna.com/kotisynnytyspaketit/ 

Mitchell, A-M., 2021, [muntl.] teams möte 24.10.2021 kl. 9-10. 

Patientavgifter 2021. Tillgängligt: https://www.hus.fi/sv/patienten/patientguide/patientavgifter

Maarit Sinisaari-Eskelinen, Marika Mettälä, Maija-Riitta Jouhki, Sari Räisänen: Kätilö (YAMK) 

International Confederation of Midwives. (2018). ICM Essential Competencies for Midwifery Practice. 2019 update. https://internationalmidwives.org/assets/files/general-files/2019/10/icm-competencies-en-print-october-2019_final_18-oct-5db05248843e8.pdf

Kivelä S. 2020. The Documentation of Family Violence in Healthcare and the Associations of 

Violence on Well-Being. Akateeminen väitöskirja, Tampereen yliopisto. Saatavana verkossa: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/118932/978-952-03-1407-1.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Klemetti, R. & Raussi-Lehto, E. 2014. Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020. Opas 33/2014. Helsinki: THL.

Mitjonen, J. 2018. Netissä puhutaan ”synnytysväkivallasta” ja se saa monet pelkäämään hoitohenkilökuntaa – Erikoislääkäri: ”Synnytyksessä kannattaa kertoa, jos jokin ei tunnu hyvältä” Helsingin Sanomat, 11.7.2018. 

Nikkinen H, Gissler M, Klemetti R. 2021. Raskaus ja synnytys yli 35-vuotiaana. Lääkärilehti 33, vsk 76. Saatavana verkossa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143162/NikkinenSLL332021-1637.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nykänen, A-S. 2021. Synnytyslääkärin puheenvuoro. Helsingin Sanomat, 31.1.2021. 

Skogsdal Y, Fadl H, Cao Y, Karlsson J & Tydén T. An intervention in contraceptive counseling increased the knowledge about fertility and awareness of preconception health-a randomized controlled trial. Ups J Med Sci. 2019 Aug;124(3):203-212. 

THL 2021. Lähisuhdeväkivalta 2019. Viranomaisten tietoon tulleen lähisuhdeväkivallan määrä kasvussa. Tilastoraportti 3/2021. Saatavana verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103046568

THL. 2021. Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2021 : Iso osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä – yksinäisyyden tunne on yleistynyt. Tilastoraportti 30/2021. Saatavana verkossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091446139

Maarit Sinisaari-Eskelinen: Työnohjaus tukee kätilön kehittymistä 

Alhanen K, Kansanaho A, Ahtiainen O-P, Kangas M, Soini T, Soininen J. 2016. Työnohjauksen käsikirja. Aretai.

Juuti P. 2013. Jaetun johtajuuden taito. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Koirikivi P, Benjamin S. Mitä resilienssi on? Artikkeli. Koulutus, kasvatus ja oppiminen. 23.3.2020. Helsingin yliopisto. Verkkodokumentti: https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/mita-resilienssi-on Luettu 17.10.2021.

Kokkonen M. 2010. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelytaito. Jyväskylä: PS-kustannus.

Paunonen-Ilmonen M. 2005. Työnohjaus. Toiminnan laadunhallinnan varmistaja. Helsinki: WSOY

Purnell L, Davidhizar R E, Newman Giger J, Strickland O R, Fishman D, Allison D M. 2010. A Guide to Developing a Culturally Competent Organization. Journal of Transcultural Nursing 22:1, 7 – 14. Luettavissa https://doi.org/10.1177/1043659610387147 Luettu 17.10.2021.

Ruutu S, Salmimies R. 2020. Työnohjaajan opas. Valmentava ja ratkaisukeskeinen ote. Helsinki: Alma Talent.

Sote-uudistus. https://soteuudistus.fi/etusivu Luettu 17.10.2021.

Riina Turja: Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä maahanmuuttajanaisille

Ala-Luhtala, R. & Valkama-Hietamäki, S. 2016. Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden edistäminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja. 229. Suomen yliopistopaino Oy – Juvenes Print Oy. Viitattu 23.4.2020. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121182/JAMKJULKAISUJA2292016_web.pdf?sequence=1.

Bakken, K. & Stray-Pedersen, B. 2019. Emergency cesarean section among women in Robsongroups one and three: A comparison study ofimmigrant and Norwegian women giving birth in alow-risk maternity hospital in Norway. Health Care for Women International, vol. 40, no. 7-9, 761-775. Viitattu 10.5.2021. https://doi.org/10.1080/07399332.2019.1623800.

Hautala, T.; Ojalehto, M. & Saarinen, J. 2012. Työelämää kehittämässä. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu 7.4.2020. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522162625.pdf.

Higginbottom, G.M.A.; Vallianatos, H.; Shankar, J.; Safipour, J. & Davey, C. 2018. Immigrant women’s food choices in pregnancy: perspectives from women of Chinese origin in Canada. Ethnicity & Health, vol. 23, no. 5, 521–541. Viitattu 10.5.2021. https://doi.org/10.1080/13557858.2017.1281384.

Hirsjärvi, S.; Remes, P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20. painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Hoffrén, P. & Ala-Luhtala, R. 2018. MAUSTE-hanke – Maahanmuuttajien seksuaali- ja turvataitojen edistäminen. Terveydenhoitajapäivät 16.2.2018, luento. Viitattu 23.4.2020. https://www.terveydenhoitajaliitto.fi/files/481/Paivi_Hoffren_Maahanmuuttajien_seksuaaliterveyden_ja_turvataitojen_edistaminen.pdf.

Jäntti, S. 2016. Maahanmuuttajataustaisten synnyttäjien itsemääräämisoikeuden monet ulottuvuudet. Pro gradu-tutkielma. Preventiivinen hoitotiede. Terveystieteiden tiedekunta. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 23.4.2020. https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20160801/urn_nbn_fi_uef-20160801.pdf.

Jyväskylän yliopisto. Vuorovaikutustaidot. Viestintätieteiden laitos: Puheviestintä. Viitattu 11.9.2020. https://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/osallistujat/yksilo/vuorovaikutustaidot.html.

Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisu. Opinnäytetyön eettiset suositukset. Viitattu 31.3.2021. https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Opinnaytetyoprosessi/SoTeLi/Opinnaytetyoprosessi/Eettiset-suositukset.

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2009. Tutkimus hoitotieteessä. 1. painos. Helsinki: WSOYpro Oy.

Kaunio, A. 2018. Monikulttuurisen osaamisen verkkokoulu. Viitattu 11.9.2020. https://monikulttuurinenosaaminen.wordpress.com/.

Kentoffio, K.; Berkowitz, S.A.; Atlas, S.J.; Oo, S.A. & Percac-Lima, S. 2016. Use of maternal health services: comparing refugee, immigrantand US-born populations. Maternal & Child Health Journal, 20, 2494-2501. Viitattu 10.5.2021. https://www.researchgate.net/publication/305624199_Use_of_maternal_health_services_comparing_refugee_immigrant_and_US-born_populations.

Kielilaki 423/2003. Annettu Helsingissä 6.6.2003. Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423.

Klemetti, R. & Raussi-Lehto, E. 2016. Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali – ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 33. Tampere: Juvenes Print Oy – Suomen Yliopistopaino Oy. Viitattu 27.4.2020. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116162/THL_OPAS33_VERKKO9.3.2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

KoKoa – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry. Ensimmäiset kotoutumisen kokemusasiantuntijat. Viitattu 28.4.2020. https://www.kokemusasiantuntijat.fi/ensimmaiset-kotoutumisen-kokemusasiantuntijat/.

Kylmä, J. & Juvakka, T. 2012. Laadullinen terveystutkimus. 1.-2. painos. Helsinki: Edita Prima Oy.

Käypä hoito-suositus: Depressio. 2021. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 5.5.2021. https://www.kaypahoito.fi/hoi50023.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Annettu Helsingissä 17.8.1992. Saatavilla sähköisesti osoitteessa https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785.

Malin, M. 2011. Maahanmuuttajanaisten lisääntymisterveys vaatii erityishuomiota. Suomen lääkärilehti 44/2011. Viitattu 23.4.2020. https://www.researchgate.net/publication/230617414_Maahanmuuttajanaisten_lisaantymisterveys_vaatii_erityishuomioita.

Menard, J.; Kobetz, E.; Diem, J.; Lifleur, M.; Blanco, J. & Barton, B. 2010. The sociocultural context of gynecological health among Haitian immigrant women in Florida: applying ethnographic methods to public health inquiry. Ethnicity & Health, Vol. 15, No. 3, 253-267. Viitattu 10.5.2021. https://doi.org/10.1080/13557851003671761.

Morrow, M.; Smith, J.E.; Lai, Y. & Jaswal, S. 2008. Shifting landscapes: immigrant women and postpartum depression. Health Care for Women International, vol. 29, no. 6, 593–617. Viitattu 10.5.2021. https://doi.org/10.1080/07399330802089156.

MTKK – Maahanmuuttajien työ-, koulutus- ja kulttuuriyhdistys Ry. Yhdistyksen internet-sivut. Viitattu 28.4.2020. https://mtkk.fi/.

Myntti, T. 2019. Maahanmuuttajan raskaus. Alueellinen koulutus 14.3.2019. HUS. Verkkojulkaisu (sivunumeroja ei saatavilla). Viitattu 23.4.2020. https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koulutus/koulutusmateriaalit/itiyshuollon%20alueellinen%20koulutuspiv%201432019/Myntti_Maahanmuuttajan%20raskaus_140319.pdf

Myntti, T.; Saisto, T. & Wartiovaara-Kautto, U. 2018. Maahanmuuttajan raskaus. Duodecim 2018;134:2181-8. Viitattu 23.4.2020. https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/285169/duo14602.pdf?sequence=1.

Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti. Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. 1. painos. Helsingin seudun kauppakamari. E-kirja.

Ojasalo, K.; Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2009. Kehittämistyön menetelmät. 1. p. Helsinki: WSOYpro oy.

Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. 1998. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 1.-2. painos. Helsinki: WSOY.

Qurash, R.I.; Pacquaio, D.F. & Diegmann, E.K. 2016. Cultural Practices of Pakistani Immigrant Women During Pregnancy and Childbirth. Online Journal of Cultural Competence in Nursing & Healthcare, Vol. 6, No. 1, 83-93. Viitattu 10.5.2021. http://dx.doi.org/10.9730/ojccnh.org/v6n1a6.

Ruuska, K. 2007. Pidä projekti hallinnassa – Suunnittelu, menetelmät, vuorovaikutus. Helsinki: Talentum Media Oy.

Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. 2010. Haastattelun analyysi. Luku ”Kaikki tekevät sisällönanalyysiä mutta missä on sisältö?”. Tampere: Osuuskunta Vastapaino. E-kirja (sivunumeroja ei saatavilla).

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006. KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Verkkojulkaisu (sivunumeroja ei saatavilla). Viitattu 5.5.2021. https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus

Salonen, K.; Eloranta, S.; Hautala, T. & Kinos, S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulussa. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 108. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf.

Seitamaa-Hakkarainen, P. Kvalitatiivinen sisällönanalyysi. Luku ”Kvalitatiivinen sisällön analyysi”. Metodix. Verkkojulkaisu (sivunumeroja ei saatavilla). Viitattu 2.12.2020. https://metodix.fi/2014/05/19/seitamaa-hakkarainen-kvalitatiivinen-sisallon-analyysi/

Small, R.; Lumley, J. & Yelland, J. 2003. Cross-cultural Experiences of Maternal Depression:Associations and Contributing Factors for Vietnamese,Turkish and Filipino Immigrant Women in Victoria, Australia. Ethnicity & Health, 8(3), 189-206. Viitattu 10.5.2021. https://www.researchgate.net/publication/231588941_Cross-Cultural_Experiences_of_Maternal_Depression_Associations_and_Contributing_Factors_for_Vietnamese_Turkish_and_Filipino_Immigrant_Women_in_Victoria_Australia.

Suomen virallinen tilasto SVT. 2018. Syntyvyys. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu 6.5.2021. https://www.stat.fi/til/synt/2018/02/synt_2018_02_2019-12-04_tie_001_fi.html.

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. Niitty-hanke – Vertaisohjattu perhevalmennushanke maahanmuuttajille. Viitattu 23.4.2020. https://projects.tuni.fi/niitty/.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 2018. Maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveys. Päivitetty 6.2.2018. Viitattu 23.4.2020. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Seksuaali- ja lisääntymisterveys. THL:n tilastoja. Viitattu 23.4.2020. https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 2020A. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estäminen. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus. Päivitetty 28.7.2020. Viitattu 11.9.2020. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys/tyttojen-ja-naisten-sukuelinten-silpomisen-estaminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 2020B. Tulkkiavusteinen työskentely. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus. Päivitetty 4.8.2020. Viitattu 11.9.2020. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/tulkkiavusteinen-tyoskentely.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 2020C. Kulttuurisensitiivinen työote. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus. Päivitetty 2.7.2020. Viitattu 11.9.2020. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 2020D. Kokonaisvaltainen työote. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus. Päivitetty 10.7.2020. Viitattu 11.9.2020. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kokonaisvaltainen-tyoote.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 2021. Palveluohjaus. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus. Päivitetty 3.3.2021. Viitattu 31.3.2021. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/palveluohjaus

Terveyskylä. 2019. Tietoa vertaistuesta. Viitattu 27.4.2020. https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/tietoa-vertaistuesta.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Kustannusosakeyhtiö Tammi. E-kirja (sivunumeroja ei saatavilla).

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2019. Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Viitattu 30.12.2019. https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf.

VIGOR – Tervettä elinvoimaa-hanke. Sosped-säätiö Viitattu 23.4.2020. https://vigorhanke.fi/.

Väestöliitto. 2009. Maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintasuunnitelma 15.6.2009. Viitattu 23.4.2020. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/a06744f1fef467824d76aba7cebfd41a/1587640383/application/pdf/906852/maahanmuuttajien%20seksuaaliterveys.pdf.

Väestöliitto A. Maahanmuuttajien määrä. Viitattu 27.4.2020. https://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja/maahanmuuttajat/maahanmuuttajien-maara/.

Väestöliitto B. Mitä on kokemusasiantuntijuus? Viitattu 28.4.2020. https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/mita-teemme/kokemusasiantuntijat/mita-on-kokemusasiantuntijuus/.

Väestöliitto C. Vertaistuki. Viitattu 28.4.2020. https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/palvelut/vertaistuki/

WoHealth-kokous (päivämäärä salattu). Eettiset linjaukset vertaistukikoulutukseen osallistuville. Sisäinen pöytäkirja.

WoHealth-hankkeen kotisivut. Viitattu 4.5.2021. https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/maahanmuuttajanaisten-voimaantumisen-tukeminen/