Vuoden kätilö, årets barnmorska, midwife of the year 2022

Vuoden kätilö

Hanna-Leena Melender on kätilö, TtT, terveysalan opettaja, tutkija ja dosentti. Uransa aikana hän on ollut opettajana ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa sekä työskennellyt muun muassa keskolassa, synnytyssalissa ja lapsivuodeosastolla. Tällä hetkellä hän toimii Helsingin ja Uudenmaan kuntayhtymän (HUS) arviointiylihoitajana.

Väitöstutkimuksensa Hanna-Leena teki vuonna 2002 raskauden ja synnytyksen liittyvistä peloista ja turvallisuuden tunteesta sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä. Hän toiminut pitkäjänteisesti kätilötyön tutkimuksen edistämiseksi johtamalla tutkimusryhmiä ja olemalla mukana muissa tutkimusryhmissä. Näissä yhdistävänä tekijänä on ollut lapsen saavan perheen kätilö- ja hoitotyö. Hän on toiminut tutkijan tehtävissä Hoitotyön tutkimussäätiössä näyttöön perustuva toiminnan ja sitä edistävien koulutusten tutkimisen parissa. Lisäksi Hanna-Leena on osallistunut valtakunnallisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman kirjoittamiseen vuonna 2007 sekä ohjelman päivitykseen vuosille 2014–2020.

Hanna-Leena on toiminut puheenjohtajana vuoden 2007 ja 2022 pohjoismaisen kätilökongressin tieteellisessä toimikunnassa. Hänen panoksensa tämän kongressin tieteellisen ohjelman kokoamisessa on merkittävä.

 

Årets barnmorska 2022

Hanna-Leena Melender är barnmorska, HVD, lärare inom hälsovårdssektorn, forskare och docent. Under sin karriär har hon varit lärare på yrkeshögskolor och universitet och jobbat bland annat på nyföddas intensivvårdsavdelning, förlossningsavdelning och barnsängsavdelning. För tillfället fungerar hon som utvärderingsöverskötare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).  

Sin doktorsavhandling skrev Hanna-Leena år 2002 om rädslor och känslan av trygghet under graviditet och förlossning samt faktorer som inverkar på dessa. Hon har kontinuerligt arbetat för att främja utvecklingen inom barnmorskearbetet genom att leda forskningsgrupper och vara med i andra forskningsgrupper. Den gemensamma nämnaren i dessa har varit barnmorske- och vårdarbetet för barnfamiljer. Hon har fungerat som forskare på Stiftelsen för vårdforskning med evidensbaserad verksamhet och forskning som utvecklar den. Hanna-Leena deltog år 2007 i skrivandet av det nationella handlingsprogrammet för sexuell hälsa samt uppdateringen av programmet för åren 2014-2020.  

Hanna-Leena har fungerat som ordförande för den nordiska barnmorskekonferensens vetenskapliga kommitté åren 2007 och 2022. Hennes insats i sammanställandet av denna kongress vetenskapliga program är betydande.

 

Midwife of the Year 2022  

Hanna-Leena Melender is a midwife, Doctor of Health Sciences, teacher of healthcare, researcher and docent.  During her career she has worked as a lecturer at a university of applied sciences and at a university and also worked as a midwife in neonatal intensive care unit, delivery unit, postnatal ward and neonatal ward. Currently she is working as a director of nursing excellence in Helsinki University Hospital.

Hanna-Leena made her doctoral thesis in 2002 about fears and a sense of security related to pregnancy and childbirth and issues related to them. She has worked persistently to improve midwifery research by leading and working in different research groups. The main interest in all her research work has been nursing and midwifery of families having a baby. She has also been a researcher at Finnish Nursing Research Foundation (NRF) where she has worked on promoting evidence-based practices and education. Hanna-Leena has also been a co-writer in the national action plan on sexual and reproductive health in 2007 and in the update for 2014-2020.

Hanna-Leena has been a president of the scientific commission for the Nordic midwifery congresses of 2007 and 2022. Her work in this congress’s scientific program has been remarkable.