Numero 2/2022

Teemana Kätilöstä on moneksi

Kätilölehti 2/2022

Juttujen lähteet

Outi Helasterä: Lapsenpäästömuorista professioon

Eduskunnan turvallinen odotus ja vauva-ajan edistämisryhmä: Synnytysresurssit ja hoidon jatkuvuus on laitettava kuntoon hyvinvointialueilla. Kannanotto 19.1.2022.
suomenkatiloliitto.fi/ajankohtaista/synnytysresurssit-ja-hoidon-jatkuvuus-laitettava-kuntoon-hyvinvointialueilla/

ETENE (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta) 2010: Synnytyksessä toteutettavan hyvän hoidon eettiset perusteet.
etene.fi/documents/66861912/66864982/Kannanotto+synnytyksessa%CC%88+toteutettavan+hyva%CC%88n+hoidon+eettisista%CC%88+perusteista.pdf/1d7de396-98d1-4277-9793-0d47ec88efc2/Kannanotto+synnytyksessa%CC%88+toteutettavan+hyva%CC%88n+hoidon+eettisista%CC%88+perusteista.pdf?t=1439808443000

Goodman, Petra – Mackey, Marlene C. – Tavakoli, Abbas S.: Factors related to childbirth satisfaction. Julkaisussa Journal of Advanced Nursing 2004 46 (2).

Helasterä, Outi 2011: Portfolio.

Karppanen, Outi – Kesäläinen, Susanna 2011: Hyvä syntymä, hyvä synnytyskokemus. Kätilötyön interventioiden ja muiden tekijöiden yhteys synnytyskokemukseen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Laiho, Arja (toim.) 1991: Viisaista vaimoista nykyajan kätilöiksi. Kätilökoulutus Suomessa 175 vuotta. Kätilöopisto. Valtion painatuskeskus: Helsinki.

Lilja-Johansson, Rosa (toim.) 1929: Kätilön käsikirja. J. Simelius’en perillisten kirjapaino o.y.: Helsinki.

Liukkonen, Anja – Heiskanen, Päivi – Lahti, Anneli – Saarikoski, Seppo 1998: Synnytyskivun lievittäminen. Kirjayhtymä Oy: Tampere.

Melender, Hanna-Leena 2002: Feelings of fear and security associated with pregnancy and childbirth. Experiences reported before and after childbirth. Turun yliopisto, väitöskirja.

Piensoho, Tuula 2001: Äitiyden alkumetrit. Naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja oppimiskokemukset. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos, väitöskirja.

Raussi-Lehto, Eija 2007: Teoksessa Paananen, Ulla – Pietiläinen, Sirkka – Raussi-Lehto, Eija – Väyrynen, Pirjo – Äimälä, Anna-Mari (toim.) 2007: Kätilötyö. Edita: Helsinki.

Suomen Kätilöliitto: Kätilö kanssasi 1B/2004. Juhlajulkaisu. Painotalo Auranen Oy: Forssa.

Suomen Kätilöliitto: Tiedolla, taidolla ja tunteella – kätilötyön eettiset ohjeet. suomenkatiloliitto.fi/suomen-katiloliitto/katilot-suomessa/

Suomen Kätilöliitto 80 vuotta (1919-1999), 1999: Tulevaisuus kätilön käsissä. Kirjapaino t.t Tryckeri: Porvoo.

Vainio-Korhonen, Kirsi 2012: Ujostelemattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa. WSOY: Helsinki.

Vallimies-Patomäki, Marjukka 2007: Raskaus ja synnytys tutkimuksen valossa. Teoksessa Paananen, Ulla – Pietiläinen, Sirkka – Raussi-Lehto, Eija – Väyrynen, Pirjo – Äimälä, Anna-Mari (toim.) 2007: Kätilötyö. Edita: Helsinki.

Yerby, Margaret 2000: Pain in Chilbearing. Key issues in Management. Baillière Tindall: London.

www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/amk-tutkinnot/katilo

 

Reetta Korhonen: Kannusta ja rohkaise imettäjää

Hakulinen, T. Otronen, K. & Kuronen, M. (toim.) 2017. Kansallisen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino. Helsinki. 

Illikianen, A. & Nuorala, S. 2016. Äitien kokemuksia imetyksestä ja imetysohjauksesta Limingan neuvolassa. Hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu. 

Lahdenperä, M. & Korhonen, R. 2017. Imetys ja sukupolvelta toiselle siirtyvä perimätieto sekä uskomukset ja pelto. Hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Syödään yhdessä-ruokasuositukset lapsiperheille. 2019. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. Helsinki: PunaMusta Oy.

Särkelä, E. 2020. Imetysohjaus sosiaalista mediaa käyttävuen äitien kuvaamana. Hoitotiede. Pro gradu-tutkielma. Terveystieteiden opettajankoulutus. Itä-Suomen ylipisto. Terveystieteiden tiedekunta. Hoitotieteen laitos.

 

Kaisa Kuurne: Synnytyksestä, lisääntymisestä ja sukupuolesta

Helén, Ilpo (2017) Elämän politiikat.

Lefevbre, Henri (2004) Rhythmanalysis. Space, time and everyday life. Bloomsbury

Martin, K. A. (2003). Giving birth like a girl. Gender & Society, 17(1), 54–72. doi.org/10.1177/0891243202238978