Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma vuosille 2014–2020 – vaikutusten arviointia 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisi vuosille 2007–2011 Suomen ensimmäinen seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki ohjelman päivityksen vuosille 2014–2020. Päivityksestä vastasivat THL:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden yksikön toimijat. Yksikkö valitettavasti lakkautettiin THL:n organisaatiomuutoksessa, joten toimintaohjelmaan suunnitellut THL:lle vastuulle asetetut tehtävät jäivät osittain tekemättä. 

Toimintaohjelmassa on neljä painopistealuetta. Lapset ja nuoret, miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys, monikulttuurisuus ja hyvä syntymän hoito. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat arvioivat toimintaohjelman 2021. Seksuaaliväkivallan ja -häirinnän ehkäisy oli mukana jo ensimmäisessä toimintaohjelmassa kuten myös 2014–2020 ohjelmassa. 

THL teki selvityksen verkkokyselynä marraskuussa 2019. Kysely osoitettiin eri ministeriöille, sairaanhoitopiireille, tutkimus- ja koulutusorganisaatioille, varuskunnille ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävää työtä tekeville järjestöille. Kyselyllä haluttiin selvittää seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toimeenpanon toteutumista Suomessa. Vastaus saatiin kahdeltakymmeneltä sairaanhoitopiiriltä. 

Koulutus- ja tutkimusorganisaatioista kyselyyn tuli 32 vastausta. Koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa oli aktiivisesti koulutettu seksuaali- ja lisääntymisterveysaiheesta. Seksuaalineuvojen- ja terapeuttien koulutus on maamme ammattikorkeakouluissa jo vakiintunutta toimintaa.  Varuskunnista vastaus tuli 26 henkilöltä ja niistä varuskunnista, joista vastaus saatiin seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen, oli osa toimintaa. 

Järjestötoimijoista vastaus saatiin yhdeksältä. Vastausten mukaan useat järjestöt olivat edistäneet seksuaali- ja lisääntymisterveyttä omissa toiminnoissaan. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen ja täydennyskoulutus on ammattikorkeakoulujen ohella vahvasti maassamme järjestöjen hoitamaa. 

Neljästä painopistealueesta vielä erikseen ansaitsee tulla tarkastelluksi hyvä syntymän hoito. Selvityksessä kävi ilmi, että vain 55 prosentissa sairaanhoitopiireistä oli toimiva hoitopolku synnyttäjän kotikunnan ja synnytyssairaalan välillä. Yhdenkään vastaajan mielestä alueella ei ole toimivaa hoitopolkua. 

Noin kolmannes vastaajista kuvasi keinoja, joita sairaanhoitopiirissä käytetään synnyttäjän kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Keinoina oli nostettu esiin esimerkiksi kätilön läsnäolo, tuki, synnyttäjän toiveiden huomioiminen, tukihenkilön huomioiminen, synnytyssuunnitelman huomioiminen, hoidon jatkuvuus mahdollisuuksien mukaan, perhelähtöinen hoito, moniammatillisen ryhmän esille tuomat asiat raskauden aikana. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Seksuaali- ja lisääntymisterveys -yksikön lakkauttaminen vaikutti siihen, etteivät kaikki toimenpiteet toteutuneet, vaikka monia toimenpiteitä oli ehditty toteuttaa. Alueellisia eroja edistämisessä on myös. Toimintaohjelman aktiivisempaan toteutukseen olisi kuitenkin tarvittu vahvempi kansallista ohjaus ja tiedotus, joka resurssien vähyyden vuoksi jäi puuttumaan. 

Seksuaali- ja lisääntymisterveys on joka ikisellä ihmisellä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa kätilöitä lukuun ottamatta aiheen opinnot ovat hyvin vähäisiä. Jokainen asiakas tai potilas ei tarvitse seksuaalineuvontaa tai -terapiaa, mutta seksuaalisuuden hyvinvointi täytyy olla huomioitu jokaisessa hoitosuunnitelmassa asiakkaan tai potilaan sukupuolesta ja seksuaalisuudesta riippumatta. Hoitajalla, lääkärillä ja kaikilla sote-toimijoilla tulee olla valmius puhua myös seksuaalisuudesta ja tietää, mistä asiakas saa tarvitsemansa avun, jos ammattilaisella itsellään ei ole riittävää koulutusta auttamiseen. 

Suomessa seksuaali- ja lisääntymisterveyden kansallisesta ohjaustyöstä vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Jatkossa on välttämätöntä pohtia, kuinka ohjaus toteutetaan ja päivitetäänkö toimintaohjelma tukemaan ohjaustyötä. Työ, mikä on kaikkien vastuulla, ei ole kunnolla kenenkään vastuulla, joten seuraavan toimintaohjelmatyön toivoisi alkavan pian. 

 

Katriina Bildjuschkin

Suomen Kätilöliitto ry puheenjohtaja

Lähteet: 

Klemetti, Reija; Raussi-Lehto, Eija (2013) Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
https://www.julkari.fi/handle/10024/116162  

Koukkula, Mimmi; Bildjuschkin, Katriina; Klemetti, Reija. Selvitys seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman toteutumisesta 2014–2019. Verkkokysely toimijoille vuonna 2019. Työpaperi 17/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142917/URN_ISBN_978-952-343-686-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Jaa tämä postaus

Kätilöt bloggaa

Kätilöt bloggaa

Kätilöliiton blogi käsittelee ajankohtaisia aiheita kätilöiltä kätilöille.

Suomen Kätilöliitto on yksi Suomen vanhimpia ammatillisia järjestöjä ja sillä on pitkä perinne kätilöitä yhdistävänä tahona.

Haluaisitko sinä kirjoittaa blogiin?

Käy lukemassa tarkempi ohjeistus ja pistä kynä sauhuten.

Uusimmat postaukset

Blogikirjoitusten aihepiirit

Blogiarkisto